آدرس:

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم- سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان مرکزی- مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر

تلفن مرکز رتبه بندی

22053808-22651794​-22651793-22046918

ایمیل:

imi100@imi.ir


فکس

22043001