آدرس:

تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم- سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان مركزی- مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر

تلفن مركز رتبه بندی

22053808-22651794​-22651793-22046918

ایمیل:

imi100@imi.ir


فکس

22043001