- فهرست صد شركت برتر -

معرفی شاخص ها

جدول معرفی شاخص ها

عنوان دسته بندی شاخص ها
شاخص های اندازه و رشد شرکت فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال
 
شاخص های سود آوری و عملکرد سودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی،نسبت مالکانه، سهم دارایی های غیر جاری از کل دارایی ها
شاخص های بهره وری بهره وری کل، بهره وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه
شاخص های صادرات صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات، نسبت صادرات به فروش
شاخص های نقدینگی نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی
شاخص های بدهی نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره
شاخص های بازار ارزش بازار، بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E، نسبت P/B

نتايج رتبه بندي شركت‌ها براساس شاخص‌هاي معرفي شده، صرفا براي مشتركين رتبه بندي IMI-100 با نام كاربري و رمزعبور قابل استفاده است.
  براي ورود نام كاربري و رمز عبور  اينجا  كليك كنيد.

  شاخص‌هاي اندازه و رشد شركت


شاخص فروش (درآمد):
با توجه به عموميت فهرست IMI-100 و وجود انواع شركت هاي توليدي ، خدماتي ، بيمه‎اي ،سرمايه‎گذاري‎ و بانک های  شركت كننده در اين رتبه بندی  ،جهت همگن كردن رقم فروش اين شركت‌ها، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت لحاظ مي‎شود.
شاخص رشد فروش (درآمد):
نرخ رشد فروش (درآمد) شرکت‌ها برحسب درصد بيان شده است.
شاخص ارزش افزوده:
ارزش افزوده شركت ها به روش غيرمستقيم محاسبه مي شود و از جمع آيتم های زیر بدست مي آيد:
ارزش افزوده = هزینه کارکنان+هزینه اجاره +هزینه مالی +سود +استهلاک
شاخص تعداد کارکنان:
تعداد کارکنان براساس آمار پرسنلي اظهار شده توسط شرکت‌ها، در محاسبات آورده شده است.​

شاخص‌هاي سودآوري و عملكرد

شاخص سود آوري:
شرکت‌ها براساس ارزش سود قبل از ماليات در سال موردنظر رتبه‌بندي مي‌شوند.
شاخص رشد سود:
متغیر رشد سود، تنها برای شرکت هایی که هر دو سال( دو سال آخر مورد بررسی)،سود داشته اند محاسبه شده است. شرکت هایی که در یکی از سال ها زیان داشته اند، به دلیل بی معنی شدن محاسبه شاخص رشد سود، از این نظر مورد بررسی قرار نگرفته اند.
شاخص بازده فروش:
بازده فروش حاصل تقسيم سود قبل از كسر ماليات شركت بر ميزان فروش شركت مي‎باشد كه برحسب درصد در اين جدول ارايه شده است. شاخص بازده فروش، متوسط سود شركت حاصل از هر ريال فروش را نشان مي‎دهد. در اين نسبت، انحرافات قيمتي تأثيرگذار بر سود و فروش به همراه محيط فعاليت اقتصادي شركت، مؤثر است.
شاخص بازده دارايي:
بازده دارايي از تقسيم سود قبل از كسر ماليات شركت‌ها بر مجموع دارايي‌هاي آنها به‌دست مي‎آيد.به عبارت ديگر بيان مي‌کند که به ازاي هر ريال دارايي، شرکت توانسته است چه ميزان سود به‌دست آورد. اين شاخص در ادبيات مربوط به ارزيابي شرکت‌ها از جمله بهترين شاخص‌هاي ارزيابي شرکت و سودآوري آن محسوب مي‌شود.
شاخص بازده دارايي را با اين فرض كه شركتی در آن سال شروع به كار كرده است، مي‌توان محاسبه نمود كه ارزش دفتري دارايي‌هاي يك شركت كه ناشي از سرمايه‎گذاري است، در عرض چند سال بازگردانده خواهد شد.
شاخص بازده ارزش ويژه:
شاخص بازده ارزش ويژه (بازده حقوق صاحبان سهام) از حاصل تقسيم سود قبل از كسر ماليات بر حقوق صاحبان سهام به‌دست مي‌آيد و نشان دهنده‌ي سود متناظر با هر ريال سرمايه‌گذاري صاحبان سهام است. به عبارت ديگر، اين شاخص بيانگر سودآوري بنگاه اقتصادي از محل هر ريال سرمايه‌گذاري سهامداران است.
شاخص گردش دارايي:
شاخص گردش دارايي، فروش خالص تقسیم بر کل دارایی است. این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می‌دهد و در مقایسه با گذشته، بيان می‌کند که آیا افزایش دارایی‌ها با افزایش فروش هم‌خواني داشته است یا خير.
شاخص نسبت مالكانه:
نسبت مالكانه، سهم صاحبان سهام را در كل دارايي‌هاي شركت نشان مي‎دهد. به عبارت ديگر، نشان مي‎دهد كه چند درصد از دارايي‌هاي شركت را مي‌توان به حقوق صاحبان سهام (سرمايه، اندوخته‌ها و سود انباشته) نسبت داد. تفاضل اين رقم از عدد يك، سهم بدهي‌ها را در ايجاد دارايي‌هاي شركت مشخص خواهد نمود.
منفي بودن نسبت مالکانه به معناي آن است كه به دليل زيان شركت در طول دوره فعاليت، ميزان زيان انباشته شركت از مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي شركت بيشتر شده است. (به عبارت ديگر، بدهي‌ها تامين‌كننده دارايي‌ها و جبران‌كننده بخشي از زيان شركت بوده‌اند).

شاخص های بهره وری

شاخص بهره وري كل(TP):
بهره وري كل را مي¬توان به عنوان رابطه بين حجم توليدي كه در مدت معيني به دست آمده و حجم كامل عواملي كه در جريان توليد به مصرف رسيده اند تعريف نمود. بر اين اساس بهره وري كل، نسبت ارزش ستانده كل به ارزش جمع كل عوامل نهاده است.بنابراين، اندازه بهره وري كل بيانگر آثار مشترك همه نهاده¬ها در توليد است. در واقع بهره وري كل برخلاف بهره وري عوامل، رابطه بين ستانده سيستم با كليه منابع مصروفه توليد آن ستانده را نشان مي¬دهد.
در محاسبه ارزش کل عوامل نهاده، به منظور اجتناب از محاسبه هزینه های واسطه ای که در صورت های مالی بطور مشخص ذکر نشده است، می توان سود شرکت را از درآمد شرکت کسر نمود. بدین صورت فرمول محاسبه بهره وری کل عبارت است از:

(سود قبل از مالیات-درآمد کل  )/درآمد کل = بهره وری کل

درآمد کل شامل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی می شود.

شاخص بهره وري كل عوامل (TFP):

این شاخص نمایانگر نسبت ارزش افزوده سازمان به منابع و داده های سازمان( هزینه نیروی انسانی و هزینه سرمایه )می باشد.

(اجاره+استهلاک+بهره+هزینه کارکنان )/ارزش افزوده =بهره وری کل عوامل

شاخص بهره وري نیروی انسانی :

نسبت ارزش افزوده به هزینه نیروی انسانی است.

هزینه کارکنان/ارزش افزوده =بهره وری نیروی انسانی

شاخص بهره وري سرمایه :

نسبت ارزش افزوده به هزینه سرمایه است:

(اجاره+استهلاک+بهره)/  ارزش افزوده=بهره وری سرمایه

شاخص‌هاي صادرات

شاخص صادرات:
ميزان صادرات صد شركت برتر ايران را در مقايسه با يكديگر نشان مي‌دهد.
شاخص صادرات سرانه:
ميزان صادرات صد شركت برتر ايران را به تعداد كاركنان نشان مي‌دهد.
شاخص رشد صادرات:
 رشد صادرات تنها برای شرکت هایی که هر دو سال (دو سال آخر مورد بررسی) صادرات داشته باشند ، محاسبه می شود و بر حسب درصد بیان می شود.
شاخص نسبت صادرات به فروش:
این شاخص ،پتانسیل صادراتی بنگاه های اقتصادی را نشان می دهد و بیان می کند به ازای هر میلیارد ریال فروش، بنگاه توانسته است چه میزان درآمد ارزی به دست آورد.
 

شاخص‌هاي نقدينگي

شاخص نسبت جاري:
نسبت جاري كه به «نسبت نقدینگی» ؛ «نسبت دارایی های نقد» و «نسبت نقد» نیز معروف است به صورت زير محاسبه مي‌شود:
بدهی های جاری / داراییهای جاری = نسبت جاری
این نسبت رابطه توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت از طریق دارایی‌های کوتاه مدت را نشان مي‌دهد. همچنين نسبت جاری می‌تواند راندمان چرخه عملیاتی شرکت یا توانایی شرکت در تبدیل محصولاتش به وجه نقد را نشان دهد.
شاخص نسبت جريان وجوه نقد ناشي از عمليات به فروش:
نسبت جريان وجوه نقد ناشي از عمليات به فروش: اين نسبت نشان دهنده آن است که سهم خالص جريان وجه نقد ناشي از عمليات از ميزان فروش شرکت چقدر بوده است. هر قدر اين نسبت بزرگتر باشد، توانايي شرکت در تحصيل وجوه نقد نسبت به مقياس فروش بيشتر است.
شاخص نسبت جريان وجوه نقد ناشي از عمليات به سودعملياتي:
اين نسبت نشان‌دهنده آن است که سهم خالص جريان وجه نقد ناشي از عمليات از ميزان سود شرکت چقدر بوده است. به عبارت ديگر چه ميزان از سود عملياتي تحصيل شده شرکت به صورت وجه نقد در اختيار شرکت قرار داشته است.

شاخص‌هاي بدهي‌

شاخص نسبت بدهي:
نسبت بدهي، درصد كل منابعی را كه از طریق قرض گرفتن از طلبكاران تأمین شده است، نشان می‌دهد. طلبكاران ترجیح میدهند كه این نسبت كـوچكتر باشد چون درصورت ورشكستگی، شركت ریسك كمتری را برای ازدست دادن طلب خود تحمل خواهند كرد.
جمع کل دارایی ها / جمع کل بدهی ها = نسبت بدهی
شاخص نسبت پوشش هزينه بهره:
نسبت پوشش هزينه بهره، نشان می‌دهد كه سود عملیاتی شركت چند بار می‌تواند هزینه بهره را پوشش دهد. این نسبت حاشیه ایمنی خاصی را، از نظر طلبكاران منعكس می‌كند و نشان می‌دهد كه شركت چه مقدار كاهش در سود را می‌تواند تحمل كند و هنوز قادر به پرداخت هزینه بهره باشد.
هزینه بهره / سود عملیاتی = نسبت پوشش هزینه بهره

شاخص‌هاي بازار

شاخص ارزش بازار:
ارزش بازار يک شرکت (با فرض وجود اطلاعات شفاف و مبادله آسان آن) بيانگر انتظارات خريداران و فروشندگان سهام شركت در بورس اوراق بهادار درخصوص شرکت و ارزش‌گذاري بازار از مجموعه دارايي‌هاي ملموس و غيرملموس شركت است. ارزش بازار براساس حاصل‌ضرب تعدادسهام شركت در قيمت هر سهم در آخرين روز معامله در بازار بورس تهران در پايان سال موردبررسي محاسبه شده است. فرمول زير نحوه‌ي محاسبه اين متغير را نشان مي‌دهد که در آن MV ارزش بازار شركت، NS  تعداد سهام و PS قيمت هر سهم در آخرين روز معامله در سال مورد نظر را نشان مي‌دهد.MV = NS × PS
 شاخص ارزش بازار(ارزش روز بازار سهام)، براساس فرمول زير، ارزش روز شركت را نشان مي‌دهد.
قيمت سهام در آخرين روز * تعداد سهام = ارزش روز شركت

شاخص بازده بازار حقوق صاحبان سهام :
بازده بازار حقوق صاحبان سهام نيز از فرمول مقابل محاسبه مي‌شود:
ارزش بازار / سود قبل از کسر مالیات = بازده بازار حقوق صاحبان سهم
شاخص نسبت P/E:
نسبت P/E ، قيمت به ازای سود هر سهم را نشان مي‌دهد كه نشان دهنده نسبت قيمت به درآمد است.
سود هر سهم / آخرین قیمت هر سهم = نسبت P/E
مقايسه نسبت P/E با استفاده از نسبت P/E میانگین صنعت که بیانگر نسبت میانگین P/E تمامي سهام در صنعت است، انجام مي‌شود.
نسبت میانگین صنعت نشان‌دهنده وضعیت عمومی بازار و آن صنعت است.
شاخص نسبت P/B:
نسبت P/B ، قيمت سهم به ارزش دفتري هر سهم را نشان مي‌دهد.
قیمت دفتری / آخرین قیمت هر سهم = نسبت P/B
قيمت دفتري هر سهم نيز از تقسيم حقوق صاحبان سهام به سرمايه به‌دست مي‌آيد. معمولا نسبت P/B بالاتر، طرز تفكر سرمايه‌گذاران نسبت به عملكرد گذشته و دورنماي آينده شركت را نشان مي‌دهد.