- فهرست صد شركت برتر -

معرفی شاخص ها

جدول معرفی شاخص ها

عنوان دسته بندی شاخص ها
شاخص های اندازه و رشد شرکت فروش، رشد فروش، رشد فروش سرانه، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال
 
شاخص های سود آوری و عملکرد سودآوری، رشد سود، رشد تعدیل شده سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی،نسبت مالکانه، سهم دارایی های غیر جاری از کل دارایی ها
شاخص های بهره وری بهره وری کل، بهره وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه
شاخص های صادرات صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات، نسبت صادرات به فروش
شاخص های نقدینگی نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی
شاخص های بدهی نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره
شاخص های بازار ارزش بازار، بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E، نسبت P/B

نتایج رتبه بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌های معرفی شده، صرفا برای مشترکین رتبه بندی IMI-100 با نام کاربری و رمزعبور قابل استفاده است.
  برای ورود نام کاربری و رمز عبور  اینجا  کلیک کنید.

  شاخص‌های اندازه و رشد شرکت


شاخص فروش (درآمد):
با توجه به عمومیت فهرست IMI-100 و وجود انواع شرکت های تولیدی ، خدماتی ، بیمه‎ای ،سرمایه‎گذاری‎ و بانک های  شرکت کننده در این رتبه بندی  ،جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت لحاظ می‎شود.
شاخص رشد فروش (درآمد):
نرخ رشد فروش (درآمد) شرکت‌ها برحسب درصد بیان شده است.
شاخص ارزش افزوده:
ارزش افزوده شرکت ها به روش غیرمستقیم محاسبه می شود و از جمع آیتم های زیر بدست می آید:
ارزش افزوده = هزینه کارکنان+هزینه اجاره +هزینه مالی +سود +استهلاک
شاخص تعداد کارکنان:
تعداد کارکنان براساس آمار پرسنلی اظهار شده توسط شرکت‌ها، در محاسبات آورده شده است.​

شاخص‌های سودآوری و عملکرد

شاخص سود آوری:
شرکت‌ها براساس ارزش سود قبل از مالیات در سال موردنظر رتبه‌بندی می‌شوند.
شاخص رشد سود:
متغیر رشد سود، تنها برای شرکت هایی که هر دو سال( دو سال آخر مورد بررسی)،سود داشته اند محاسبه شده است. شرکت هایی که در یکی از سال ها زیان داشته اند، به دلیل بی معنی شدن محاسبه شاخص رشد سود، از این نظر مورد بررسی قرار نگرفته اند.
شاخص بازده فروش:
بازده فروش حاصل تقسیم سود قبل از کسر مالیات شرکت بر میزان فروش شرکت می‎باشد که برحسب درصد در این جدول ارایه شده است. شاخص بازده فروش، متوسط سود شرکت حاصل از هر ریال فروش را نشان می‎دهد. در این نسبت، انحرافات قیمتی تأثیرگذار بر سود و فروش به همراه محیط فعالیت اقتصادی شرکت، مؤثر است.
شاخص بازده دارایی:
بازده دارایی از تقسیم سود قبل از کسر مالیات شرکت‌ها بر مجموع دارایی‌های آنها به‌دست می‎آید.به عبارت دیگر بیان می‌کند که به ازای هر ریال دارایی، شرکت توانسته است چه میزان سود به‌دست آورد. این شاخص در ادبیات مربوط به ارزیابی شرکت‌ها از جمله بهترین شاخص‌های ارزیابی شرکت و سودآوری آن محسوب می‌شود.
شاخص بازده دارایی را با این فرض که شرکتی در آن سال شروع به کار کرده است، می‌توان محاسبه نمود که ارزش دفتری دارایی‌های یک شرکت که ناشی از سرمایه‎گذاری است، در عرض چند سال بازگردانده خواهد شد.
شاخص بازده ارزش ویژه:
شاخص بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام) از حاصل تقسیم سود قبل از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به‌دست می‌آید و نشان دهنده‌ی سود متناظر با هر ریال سرمایه‌گذاری صاحبان سهام است. به عبارت دیگر، این شاخص بیانگر سودآوری بنگاه اقتصادی از محل هر ریال سرمایه‌گذاری سهامداران است.
شاخص گردش دارایی:
شاخص گردش دارایی، فروش خالص تقسیم بر کل دارایی است. این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می‌دهد و در مقایسه با گذشته، بیان می‌کند که آیا افزایش دارایی‌ها با افزایش فروش هم‌خوانی داشته است یا خیر.
شاخص نسبت مالکانه:
نسبت مالکانه، سهم صاحبان سهام را در کل دارایی‌های شرکت نشان می‎دهد. به عبارت دیگر، نشان می‎دهد که چند درصد از دارایی‌های شرکت را می‌توان به حقوق صاحبان سهام (سرمایه، اندوخته‌ها و سود انباشته) نسبت داد. تفاضل این رقم از عدد یک، سهم بدهی‌ها را در ایجاد دارایی‌های شرکت مشخص خواهد نمود.
منفی بودن نسبت مالکانه به معنای آن است که به دلیل زیان شرکت در طول دوره فعالیت، میزان زیان انباشته شرکت از مجموع سرمایه و اندوخته‌های شرکت بیشتر شده است. (به عبارت دیگر، بدهی‌ها تامین‌کننده دارایی‌ها و جبران‌کننده بخشی از زیان شرکت بوده‌اند).

شاخص های بهره وری

شاخص بهره وری کل(TP):
بهره وری کل را می¬توان به عنوان رابطه بین حجم تولیدی که در مدت معینی به دست آمده و حجم کامل عواملی که در جریان تولید به مصرف رسیده اند تعریف نمود. بر این اساس بهره وری کل، نسبت ارزش ستانده کل به ارزش جمع کل عوامل نهاده است.بنابراین، اندازه بهره وری کل بیانگر آثار مشترک همه نهاده¬ها در تولید است. در واقع بهره وری کل برخلاف بهره وری عوامل، رابطه بین ستانده سیستم با کلیه منابع مصروفه تولید آن ستانده را نشان می¬دهد.
در محاسبه ارزش کل عوامل نهاده، به منظور اجتناب از محاسبه هزینه های واسطه ای که در صورت های مالی بطور مشخص ذکر نشده است، می توان سود شرکت را از درآمد شرکت کسر نمود. بدین صورت فرمول محاسبه بهره وری کل عبارت است از:

(سود قبل از مالیات-درآمد کل  )/درآمد کل = بهره وری کل

درآمد کل شامل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی می شود.

شاخص بهره وری کل عوامل (TFP):

این شاخص نمایانگر نسبت ارزش افزوده سازمان به منابع و داده های سازمان( هزینه نیروی انسانی و هزینه سرمایه )می باشد.

(اجاره+استهلاک+بهره+هزینه کارکنان )/ارزش افزوده =بهره وری کل عوامل

شاخص بهره وری نیروی انسانی :

نسبت ارزش افزوده به هزینه نیروی انسانی است.

هزینه کارکنان/ارزش افزوده =بهره وری نیروی انسانی

شاخص بهره وری سرمایه :

نسبت ارزش افزوده به هزینه سرمایه است:

(اجاره+استهلاک+بهره)/  ارزش افزوده=بهره وری سرمایه

شاخص‌های صادرات

شاخص صادرات:
میزان صادرات صد شرکت برتر ایران را در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد.
شاخص صادرات سرانه:
میزان صادرات صد شرکت برتر ایران را به تعداد کارکنان نشان می‌دهد.
شاخص رشد صادرات:
 رشد صادرات تنها برای شرکت هایی که هر دو سال (دو سال آخر مورد بررسی) صادرات داشته باشند ، محاسبه می شود و بر حسب درصد بیان می شود.
شاخص نسبت صادرات به فروش:
این شاخص ،پتانسیل صادراتی بنگاه های اقتصادی را نشان می دهد و بیان می کند به ازای هر میلیارد ریال فروش، بنگاه توانسته است چه میزان درآمد ارزی به دست آورد.
 

شاخص‌های نقدینگی

شاخص نسبت جاری:
نسبت جاری که به «نسبت نقدینگی» ؛ «نسبت دارایی های نقد» و «نسبت نقد» نیز معروف است به صورت زیر محاسبه می‌شود:
بدهی های جاری / داراییهای جاری = نسبت جاری
این نسبت رابطه توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت از طریق دارایی‌های کوتاه مدت را نشان می‌دهد. همچنین نسبت جاری می‌تواند راندمان چرخه عملیاتی شرکت یا توانایی شرکت در تبدیل محصولاتش به وجه نقد را نشان دهد.
شاخص نسبت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات به فروش:
نسبت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات به فروش: این نسبت نشان دهنده آن است که سهم خالص جریان وجه نقد ناشی از عملیات از میزان فروش شرکت چقدر بوده است. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، توانایی شرکت در تحصیل وجوه نقد نسبت به مقیاس فروش بیشتر است.
شاخص نسبت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات به سودعملیاتی:
این نسبت نشان‌دهنده آن است که سهم خالص جریان وجه نقد ناشی از عملیات از میزان سود شرکت چقدر بوده است. به عبارت دیگر چه میزان از سود عملیاتی تحصیل شده شرکت به صورت وجه نقد در اختیار شرکت قرار داشته است.

شاخص‌های بدهی‌

شاخص نسبت بدهی:
نسبت بدهی، درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین شده است، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح میدهند که این نسبت کـوچکتر باشد چون درصورت ورشکستگی، شرکت ریسک کمتری را برای ازدست دادن طلب خود تحمل خواهند کرد.
جمع کل دارایی ها / جمع کل بدهی ها = نسبت بدهی
شاخص نسبت پوشش هزینه بهره:
نسبت پوشش هزینه بهره، نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت چند بار می‌تواند هزینه بهره را پوشش دهد. این نسبت حاشیه ایمنی خاصی را، از نظر طلبکاران منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که شرکت چه مقدار کاهش در سود را می‌تواند تحمل کند و هنوز قادر به پرداخت هزینه بهره باشد.
هزینه بهره / سود عملیاتی = نسبت پوشش هزینه بهره

شاخص‌های بازار

شاخص ارزش بازار:
ارزش بازار یک شرکت (با فرض وجود اطلاعات شفاف و مبادله آسان آن) بیانگر انتظارات خریداران و فروشندگان سهام شرکت در بورس اوراق بهادار درخصوص شرکت و ارزش‌گذاری بازار از مجموعه دارایی‌های ملموس و غیرملموس شرکت است. ارزش بازار براساس حاصل‌ضرب تعدادسهام شرکت در قیمت هر سهم در آخرین روز معامله در بازار بورس تهران در پایان سال موردبررسی محاسبه شده است. فرمول زیر نحوه‌ی محاسبه این متغیر را نشان می‌دهد که در آن MV ارزش بازار شرکت، NS  تعداد سهام و PS قیمت هر سهم در آخرین روز معامله در سال مورد نظر را نشان می‌دهد.MV = NS × PS
 شاخص ارزش بازار(ارزش روز بازار سهام)، براساس فرمول زیر، ارزش روز شرکت را نشان می‌دهد.
قیمت سهام در آخرین روز * تعداد سهام = ارزش روز شرکت

شاخص بازده بازار حقوق صاحبان سهام :
بازده بازار حقوق صاحبان سهام نیز از فرمول مقابل محاسبه می‌شود:
ارزش بازار / سود قبل از کسر مالیات = بازده بازار حقوق صاحبان سهم
شاخص نسبت P/E:
نسبت P/E ، قیمت به ازای سود هر سهم را نشان می‌دهد که نشان دهنده نسبت قیمت به درآمد است.
سود هر سهم / آخرین قیمت هر سهم = نسبت P/E
مقایسه نسبت P/E با استفاده از نسبت P/E میانگین صنعت که بیانگر نسبت میانگین P/E تمامی سهام در صنعت است، انجام می‌شود.
نسبت میانگین صنعت نشان‌دهنده وضعیت عمومی بازار و آن صنعت است.
شاخص نسبت P/B:
نسبت P/B ، قیمت سهم به ارزش دفتری هر سهم را نشان می‌دهد.
قیمت دفتری / آخرین قیمت هر سهم = نسبت P/B
قیمت دفتری هر سهم نیز از تقسیم حقوق صاحبان سهام به سرمایه به‌دست می‌آید. معمولا نسبت P/B بالاتر، طرز تفکر سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آینده شرکت را نشان می‌دهد.