- فهرست صد شرکت برتر -

ارکان رتبه بندی

همکاران رتبه بندی سال 1400 عبارتند از:

  • مدیر رتبه بندی : مجید درویش
  • مشاوران: دکتر مرتضی عمادزاده، دکتر رسام مشرفی، دکتر فرزاد حقیقی راد، دکتر راضیه رضایی، بهروز بهزاد نیری
  • کارشناسان : ژاله میرزایی، آرزو غرقانی، محمد امین قادری، محمد مصطفی‌زاده
  • دبیرخانه IMI-100 : سمیرا رستگار،امیرحسین خیرخواه ، آرزو سبزه علی ، لیلا عظیمی ، مهشید تیموریان ، پردیس شریف الکاظمی