- فهرست صد شركت برتر -

ارکان رتبه بندی

همكاران رتبه بندي سال 1400 عبارتند از:

  • مدير رتبه بندي : مجید درویش
  • مشاوران: دكتر مرتضي عمادزاده، دكتر رسام مشرفي، دکتر فرزاد حقیقی راد، دکتر راضیه رضایی، بهروز بهزاد نیری
  • کارشناسان : ژاله ميرزايي، آرزو غرقانی، محمد امین قادری، محمد مصطفی‌زاده
  • دبيرخانه IMI-100 : سميرا رستگار،امیرحسین خیرخواه ، آرزو سبزه علی ، لیلا عظیمی ، مهشید تیموریان ، پردیس شریف الکاظمی