- فهرست صد شركت برتر -

ارکان رتبه بندی

همكاران رتبه بندي سال98 عبارتند از:

  • مدير رتبه بندي : مجید درویش
  • مشاوران: دكتر مرتضي عمادزاده، دكتر رسام مشرفي ، دکتر فرزاد حقیقی راد ،بهروز بهزاد نیری
  • کارشناسان : ژاله ميرزايي ، طناز اميرفريدي، محمد امین قادری ،وحید میرزایی بادیزی
  • دبيرخانه IMI-100 : سميرا رستگار،امیرحسین خیرخواه ، آرزو سبزه علی ، لیلا عظیمی ، مهشید تیموریان ، پردیس شریف الکاظمی