- فهرست صد شرکت برتر -

​مزایای اشتراک در رتبه بندی سال 1402 شرکت های برتر

شرکت های با درآمد بیش از 200,000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1402
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1402 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش
 • دریافت کتاب مصاحبه با مدیران شرکت‌های برتر دارای رتبه ویژه
 • دریافت آلبوم عکس‌های همایش شرکت‌های برتر ایران

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد100،000 میلیارد تا 200،000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1402
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1402 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش
 • دریافت کتاب مصاحبه با مدیران شرکت‌های برتر دارای رتبه ویژه

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد30,000 میلیارد تا 100،000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1402
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1402 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد7،000 میلیارد تا 30,000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1402
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1402 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد1،000 میلیارد تا 7,000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1402
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1402 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش