- فهرست صد شرکت برتر -

​مزایای اشتراک در رتبه بندی سال 1400 شرکت های برتر

شرکت های با درآمد بیش از 100,000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1401
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1401 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش
 • دریافت کتاب مصاحبه با مدیران شرکت‌های برتر دارای رتبه ویژه
 • دریافت آلبوم عکس‌های همایش شرکت‌های برتر ایران

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد20،000 میلیارد تا 100،000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1401
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1401 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش
 • دریافت کتاب مصاحبه با مدیران شرکت‌های برتر دارای رتبه ویژه

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد5,000 میلیارد تا 20،000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1401
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1401 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد700 میلیارد تا 5,000 میلیارد ریال

 • ورود به فرآیند رتبه‌بندی
 • حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در سال 1401
 • دریافت گزارشات سالانه رتبه‌بندی به زبان فارسی و انگلیسی (Annual Report)
 • دریافت گواهی‌نامه شرکت برتر به زبان فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به اطلاعات رتبه‌بندی‌ها ویژه مشترکین رتبه‌بندی سال 1401 از طریق وب‌سایت IMI-100
 • دریافت گزارش ویژه همایش