>
ورود

فراخوان
مزایای اشتراک

​مزایای اشتراک در رتبه بندی سال 1398 شرکت های برتر به شرح زیر می باشد:


     مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد بیش از 13000 میلیارد ریال:

•    ورود به فرآيند رتبه‌بندي
•    حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1398
•    دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
•    دريافت گواهي‌نامه شركت برتر به زبان فارسي و انگليسي
•    دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 98 از طريق وب‌سايت IMI-100
•    دريافت گزارش ويژه همايش
•    دريافت كتاب مصاحبه با مديران شركت‌هاي برتر داراي رتبه ويژه
•    دريافت آلبوم عكس‌هاي همايش شركت‌هاي برتر ايران

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد2500 میلیارد تا  13000 ميليارد ريال:


                          •    ورود به فرآيند رتبه‌بندي
                          •    حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1398
                          •    دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
                          •    دريافت گواهي‌نامه شركت برتر به زبان فارسي و انگليسي
                          •    دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 98 از طريق وب‌سايت IMI-100
                          •    دريافت گزارش ويژه همايش
                          •    دريافت كتاب مصاحبه با مديران شركت‌هاي برتر داراي رتبه ويژهمزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد400 میلیارد تا  2500 ميليارد ريال:

•    ورود به فرآيند رتبه‌بندي
•    حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1398
•    دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
•    دريافت گواهي‌نامه شركت برتر به زبان فارسي و انگليسي
•    دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 98 از طريق وب‌سايت IMI-100
•    دريافت گزارش ويژه همايش

مزایا و امکانات بسته اشتراک برای شرکت های با درآمد200میلیاردتا 400 میلیارد ریال:

•    ورود به فرآيند رتبه‌بندي
•    حضور در همايش شركت‌هاي برتر ايران در سال 1398
•    دريافت گزارشات سالانه رتبه‌بندي به زبان فارسي و انگليسي (Annual Report)
•    دريافت گواهي‌نامه شركت در گروه صنعتي مربوط
•    دسترسي به اطلاعات رتبه‌بندي‌ها ويژه مشتركين رتبه‌بندي سال 98 از طريق وب‌سايت IMI-100
•    دريافت گزارش ويژه همايش