>
ورود

ارکان رتبه بندی
 همكاران رتبه بندي سال96  عبارتند از:   

  •      مدير رتبه بندي :  مجید درویش
  •      مشاوران:  دکتر محمدعلی محمدی، منصور مجدم، دكتر مرتضي عمادزاده، دكتر رسام مشرفي ، بهروز بهزاد نیری
  •     کارشناسان :  ژاله ميرزايي ، طناز اميرفريدي، محمد امین قادری ، هانا محمدی ، زهرا تهمتن
  •     دبيرخانه IMI-100سميرا رستگار، مريم رمضانلو
  •      همکاران دبیرخانه :  محمد لطفی زاده ، علی رضازاده قاضیانی ، آرزو سبزه علی ، علی نورانی نژاد