>
ورود

ارکان رتبه بندی
 همكاران رتبه بندي سال97  عبارتند از:   

  •      مدير رتبه بندي :  مجید درویش
  •      مشاوران: منصور مجدم، دكتر مرتضي عمادزاده، دكتر رسام مشرفي ، بهروز بهزاد نیری،دکتر فرزاد حقیقی راد
  •     کارشناسان :  ژاله ميرزايي ، طناز اميرفريدي، محمد امین قادری ،وحید میرزایی بادیزی
  •     دبيرخانه IMI-100سميرا رستگار، محمد لطفی زاده ، آرزو سبزه علی
  •      همکاران دبیرخانه : هومن کربلایی ، لیلا عظیمی ، مینا جوادی مهر