>
ورود

ارکان رتبه بندی
 همكاران رتبه بندي سال98  عبارتند از:   

  •      مدير رتبه بندي :  مجید درویش
  •      مشاوران: دكتر مرتضي عمادزاده، دكتر رسام مشرفي ، دکتر فرزاد حقیقی راد ،بهروز بهزاد نیری
  •     کارشناسان :  ژاله ميرزايي ، طناز اميرفريدي، محمد امین قادری ،وحید میرزایی بادیزی
  •     دبيرخانه IMI-100سميرا رستگار،امیرحسین خیرخواه ، آرزو سبزه علی ، لیلا عظیمی ، مهشید تیموریان ، پردیس شریف الکاظمی